ในกรณี ตัวหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักไม่ตรงกับ จอ HMI โดยใช้ OUTPUT 0-10VDC ต้องเช็คอย่างไร

0

ในกรณี ตัวหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักไม่ตรงกับ จอ HMI  โดยใช้ OUTPUT 0-10VDC ต้อง

Edited question