หน้าจอที่ใช้กับ Loadcell มีไฟเลี้ยงให้ Loadcell กี่ V