proximity sensor คืออะไรและนิยมนำไปใช้งานกับด้านใด

0

proximity sensor คืออะไรและนิยมนำไปใช้งานกับด้านใด

Answered question
0

เป็นอุปกรณ์ตรวจเช็คตำแหน่งระยะใกล้ใน Assembly Line ใช้งานในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ โรงงานบรรจุภัณฑ์ โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานอาหารสำเร็จรูป เป็นต้น

Answered question